هر انسان در زندگی خود. دو سری دندان ( دندانهای شیری و دندانهای دایمی ) و سه دوره دندانی ( شیری. مخلوط و دایمی) ‌دارد. از حدود 6 ماهگی که اولین دندان شیری در دهان نوزاد رویش میابد . تا سن 6 سالگی که اولین دندان دایمی در دهان می روید را  دوره دندانی شیری می گویند. در این دوران فقط دندان شیری در دهان وجود دارد.
از 6 تا 12 سالگی به تدریج دندانهای شیری جای خود را به دندانهای دایمی می دهند. این زمان را دوره دندانی مخلوط می گویند.


در حدود 12 سالگی که هیچ دندان شیری در دهان وجود ندارد و فقط دندانهای دایمی در دهان هستند. تا پایان عمر را دوره دندانی دایمی می نامند

/ 0 نظر / 14 بازدید