پوسیدگی دندان با انحلا ل مینای دندان به وسیلهٔ اسید شروع می‌شود این اسید از باکتری‌هایی ترشح می‌شود که کربوهیدرات‌های موجود در غذا را تخمیر می‌کنند در واقع پوسیدگی دندان وقتی ایجاد می‌شود که مصرف کربو هیدرات‌ها زیاد باشد. دیگر عوامل مو ثر در تو سعه پوسیدگی دندان عبارتند از ژنتیک، تغذیه، رفتار، نژاد، سن وعوامل میزبان.در ان دسته از دندان هاییی که چگالی مینای کمتری دارند پوسیدگی دندان در ان‌ها بیشتر صورت می‌گیرد.سوراخ‌های پوسیدگی در دندان وقتی صورت می‌گیرد که بعد از حملهی اسید مادهی معدنی از دست رفته به اندازهٔ کافی بازسازی نشده باشد این سوراخ‌ها تحت دو شرایط حاصل می‌شود یکی اینکه فرد در تمیز کردن دندان‌های خود از خمیر دندان حاوی فلوریدا استفاده ننمایید و دیگری این که مصرف کربوهیدرات‌ها در این فرد خیلی زیاد باشد

/ 0 نظر / 15 بازدید