بوى بد دهان ناشى از عوامل غیربیمارى زا
از این عوامل سیگارکشیدن را باید نام برد که نه تنها به خاطر بوى خود سیگار و توتون بلکه به سبب ایجاد زبان مودار و کاهش جریان بزاق به بدبویى دهان کمک مى کند. همچنین مى توان بوى دهان صبحگاهى ناشى از توقف حرکت گونه، زبان و لب ها و نیز بر اثر کاهش جریان بزاق طى شب اشاره کرد. به همین دلیل مسواک زدن قبل از خواب در کاهش بوى دهان صبحگاهى تاثیر زیادى دارد. پروتزهاى ثابت و متحرک دندانپزشکى نیز درصورتى که بهداشت دهان رعایت نشود سبب بدبویى دهان مى شوند.

/ 0 نظر / 11 بازدید