تعداد دندانهای دایمی 32 عدد است. تعداد 28 عدد از آنها در سن 6 تا 12 سالگی رویش می کند. دندانهای عقل معمولا از 17 سالگی به بعد در می آیند.
تعداد دندانهای دایمی در هر نیمه فک 8 عدد است که به ترتیب از خط وسط بطرف عقب عبارتست از :
دندان پیش میانی. که بطور قراردادی با شماره 1 نشان داده می شود.
دندان پیش طرفی یا شماره 2.
دندان نیش یا شماره 3.
دندان آسیای کوچک اول یا شماره 4.
دندان آسیای کوچک دوم یا شماره 5.
دندان آسیای بزرگ اول یا شماره 6 یا دندان 6 سالگی .
دندان آسیای بزرگ یا شماره 7.
دندان آسیای بزرگ سوم یا شماره 8 یا دندان عقل.
برای نامگذاری این دندانها همانند دندانهای شیری علامت اختصاری به کار می رود ولی در این حالت از شماره دندانها استفاده می شود.
دندانهای دایمی برای داشتن تغذیه سالم. تکلم صحیح و حفظ زیبایی چهره بکار می روند و همانند بقیه اعضای بدن برای تمام عمر پیش بینی شده اند. لذا مراقبت و نگهداری آنها از ابتدای رویش ضروری است.

/ 0 نظر / 27 بازدید