تعداد و نوع دندانها در فک بالا و پائین یکسان است. در هر فک نیز تعداد و نوع دندانهای نیمه راست و چپ مشابه هستند.
بنابراین در دهان 4 نیمه فک داریم.

     نیمه چپ فک بالا            نیمه راست فک بالا
           نیمه چپ فک پائین            نیمه راست فک پائین

برای اسم بردن هر دندان باید جای آن را در فک مشخص کرد برای این کار از شکل زیر استفاده می شود. این شکل . فک و دندانهای شخصی که در روبروی ما ایستاده است. را نشان می دهد.

می توان شکل فوق را خلاصه کرد و فقط علامت دندانهای مورد نظر را نوشت :

/ 0 نظر / 12 بازدید